Read More
Videos Production

ทำไม ‘Video Production’ หรือ ‘วิดีโอโฆษณา’ ถึงมีราคาแพง มีขั้นตอนอะไรบ้าง?

‘วิดีโอโฆษณา’ ที่เราเห็นกันบ่อย ๆ ทั้งทางออฟไลน์อย่างโทรทัศน์หรือจอโฆษณา LED ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ หรือทางออนไลน์อย่าง Social Media ช่องทางต่าง ๆ ที่มีความยาวของวิดีโอโฆษณาเพียงไม่กี่วินาที หรือไม่กี่นาทีนั้น ความจริงแล้วเบื้องหลังก่อนจะมาเป็นวิดีโอโฆษณาที่เตะตาและสร้างการจดจำให้กับสินค้าหรือแบรนด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จะต้องผ่านขั้นตอนการทำงานตั้งแต่การเตรียมงาน เริ่มดำเนินการ จนกระทั้งเป็นวิดีโอโฆษณาที่พร้อมนำเสนอ ต้องใช้ระเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือนเลยทีเดียว! 3 ขั้นตอนของ ‘Video Production’   Pre-Production ‘ขั้นตอนการเตรียมงาน’ ถือเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญมาก เนื่องจากหากมีการเตรียมงานขั้นตอนนี้ที่ดี ขั้นตอนการทำงานต่อ ๆ ไปก็จะง่ายขึ้น เพราะทุกอย่างเตรียมการไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งขั้นตอนการเตรียมงานนั้นคือการวางแผนที่เริ่มตั้งแต่การแสวงหาแนวคิด การกำหนดวัตถุประสงค์ว่ามุ่งให้ผู้ชมเกิดพฤติกรรมอย่างไรหลังได้ชมโฆษณา จากนั้นวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายหรือผู้ชมเพื่อผลิตได้ตรงตามความต้องการที่สุด เช่น...

Read more