Videos Production

ทำไม ‘Video Production’ หรือ ‘วิดีโอโฆษณา’ ถึงมีราคาแพง มีขั้นตอนอะไรบ้าง?

‘วิดีโอโฆษณา’ ที่เราเห็นกันบ่อย ๆ ทั้งทางออฟไลน์อย่างโทรทัศน์หรือจอโฆษณา LED ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ หรือทางออนไลน์อย่าง Social Media ช่องทางต่าง ๆ ที่มีความยาวของวิดีโอโฆษณาเพียงไม่กี่วินาที หรือไม่กี่นาทีนั้น ความจริงแล้วเบื้องหลังก่อนจะมาเป็นวิดีโอโฆษณาที่เตะตาและสร้างการจดจำให้กับสินค้าหรือแบรนด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จะต้องผ่านขั้นตอนการทำงานตั้งแต่การเตรียมงาน เริ่มดำเนินการ จนกระทั้งเป็นวิดีโอโฆษณาที่พร้อมนำเสนอ ต้องใช้ระเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือนเลยทีเดียว!

3 ขั้นตอนของ ‘Video Production’ 

  1.  Pre-Production

‘ขั้นตอนการเตรียมงาน’ ถือเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญมาก เนื่องจากหากมีการเตรียมงานขั้นตอนนี้ที่ดี ขั้นตอนการทำงานต่อ ๆ ไปก็จะง่ายขึ้น เพราะทุกอย่างเตรียมการไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งขั้นตอนการเตรียมงานนั้นคือการวางแผนที่เริ่มตั้งแต่การแสวงหาแนวคิด การกำหนดวัตถุประสงค์ว่ามุ่งให้ผู้ชมเกิดพฤติกรรมอย่างไรหลังได้ชมโฆษณา จากนั้นวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายหรือผู้ชมเพื่อผลิตได้ตรงตามความต้องการที่สุด เช่น เพศ อายุ การศึกษา หรือความสนใจ และทำการวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อเขียนบทในลำดับถัดมา รวมถึงการกำหนดระยะเวลาการทำงาน สถานที่ ตำแหน่งหน้าที่ รวมถึงการจัดทำงบประมาณทั้งหมดที่ต้องใช้ตลอดการดำเนินงานอีกด้วย

  1. Production

‘ขั้นตอนการผลิตหรือถ่ายทำ’ เมื่อถึงขั้นตอนนี้ก็คือการนำแผนการดำเนินงานที่วางไว้ในขั้นตอน Pre-Production ทั้งหมดมาปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ทั้งขั้นตอนการถ่ายทำ หรือตามหน้าที่ต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยในการถ่ายทำนั้นก็ควรเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับรูปแบบโฆษณาด้วย เช่น การถ่ายทำในสถานที่หรือนอกสถานที่ ซึ่งการดำเนินงานอาจจะไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ทั้งหมด อาจมีบางอย่างที่ไม่เป็นไปตามแผนบ้าง แต่ทั้งนี้ก็ต้องยึดหลักการและเป้าหมายในการดำเนินงานเป็นสิ่งสำคัญ 

  1. Post-Production

ขั้นตอนสุดท้าย ‘ขั้นตอนการทำงานหลังการผลิตหรือถ่ายทำ’ อย่างเช่น การตัดต่อวิดีโอ ปรับแต่งสีวิดีโอ กราฟิก เสียงดนตรี เสียงพากย์ หรือเอฟเฟคต่าง ๆ ซึ่งระยะเวลาการดำเนินงานอาจขึ้นอยู่กับระยะเวลาของวิดีโอโฆษณาว่าสั้นหรือยาว หากเป็นโฆษณาที่มีความยาว ก็ต้องให้เวลากับความพิถีพิถันในการตัดต่อ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงตรวจเช็กความเรียบร้อยของวิดีโอให้มีความสมบูรณ์แบบ จากนั้นจึงจะสามารถนำเสนอวิดีโอโฆษณาของเราออกสู่สาธารณะได้